چگونه می توانم کارفرمای جدیدم را بگویم که نمی توانم از رایانه ای که به من دادم استفاده کنم؟

سوال
Sorry do not have permission to view questions!
0
Arian 3 هفته 2021-11-16T21:26:34+03:30

پاسخ دادن به سوال

برای پاسخ دادن به سوالات نیاز به عضویت به عنوان معلم می باشد.