چرا بریتانیا در مورد ما تماس با ما تماس نان “بیسکویت” را اشتباه گرفته است زمانی که آنها تماس نان رول “Puddings”؟

سوال
Sorry do not have permission to view questions!
0
Arian 3 هفته 2021-11-16T21:26:02+03:30

پاسخ دادن به سوال

برای پاسخ دادن به سوالات نیاز به عضویت به عنوان معلم می باشد.