من وظایفی را که بالاتر از سطح مهارتم هستند، دریافت می کنم. چگونه می توانم این را بدون آینده به عنوان بی کفایتی به دست آوریم؟

سوال
Sorry do not have permission to view questions!
0
Arian 3 هفته 2021-11-16T21:25:26+03:30

پاسخ دادن به سوال

برای پاسخ دادن به سوالات نیاز به عضویت به عنوان معلم می باشد.