راه خوبی برای پایان دادن به مصاحبه است که به وضوح بد است؟

سوال
Sorry do not have permission to view questions!
0
Arian 3 هفته 2021-11-16T21:24:47+03:30

پاسخ دادن به سوال

برای پاسخ دادن به سوالات نیاز به عضویت به عنوان معلم می باشد.