آیا این بیانیه است، “من او را شب گذشته می بینم” می تواند درک شود “من او را دیدم شب گذشته”؟

سوال
Sorry do not have permission to view questions!
0
Arian 3 هفته 2021-11-16T21:24:57+03:30

پاسخ دادن به سوال

برای پاسخ دادن به سوالات نیاز به عضویت به عنوان معلم می باشد.